Begroting 2020

Financieel Meerjarenperspectief

In onderstaande tabel wordt het Financieel Meerjarenperspectief (FMP) voor de periode 2020-2023 gepresenteerd.

De begroting 2020 is sluitend en er in meerjarig perspectief sprake van voordelige begrotingsresultaten, die oplopen naar ruim 2,4 miljoen euro in 2023. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de taakstellingen in de begroting en het meerjarenperspectief volledig ingevuld worden en er zich geen tegenvallers  of risico's voordoen. De ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen is ook de komende jaren beperkt.

Zowel de begroting 2020 als de meerjarenraming 2021-2023 vertonen een structureel en reëel evenwicht. Met andere woorden, structurele lasten dekken wij af met structurele baten. Een toelichting op de incidentele baten en lasten is opgenomen in de financiële begroting.

ga terug