Begroting 2020

Incidentele baten en lasten

Om vast te stellen in hoeverre er sprake is van een structureel en reëel evenwicht in de begroting en de meerjarenraming (uitgangspunt voor toezichthouder) dient het financieel meerjarenperspectief gecorrigeerd te worden voor incidentele baten en lasten. Posten die ofwel 3 jaar of minder in de begroting zijn opgenomen, ofwel een uitgesproken tijdelijk karakter hebben (bijvoorbeeld gekoppeld aan het 4-jarige coalitieakkoord) worden als incidentele posten beschouwd.

ga terug