Begroting 2020

Financiering

Samenvatting

  • In onze rentevisie gaan wij ervan uit dat zowel de geld- als de kapitaalmarktrente in 2020 slechts in zeer beperkte mate zullen stijgen ten opzichte van het huidige, historisch lage renteniveau. Verwacht wordt dat bestaande leningen in de komende jaren tegen een lagere rente geherfinancierd kunnen worden.
  • Het renteresultaat op het taakveld Treasury bedraagt 330.000 euro. Van dit resultaat wordt 205.00 euro aan de algemene reserve toegevoegd.
  • Het restant wordt als (structureel) dekkingsmiddel ingezet binnen de exploitatie.
  • Het totale schuldrestant bedraagt per 1 januari 2020 246,8 miljoen euro.
  • De verwachte financieringsbehoefte voor 2020 bedraag circa 64 miljoen euro.
ga terug