Begroting 2020

Mutaties Financieel Meerjarenperspectief

Het vertrekpunt voor financieel meerjarenperspectief (FMP) is de perspectiefnota 2019. Het meerjarenperspectief uit deze perspectiefnota was globaal, richtinggevend en tegelijkertijd onzeker. We constateerden toen dat sinds de decentralisaties in het sociaal domein, en de daarbij behorende open einderegelingen, de schommelingen in het perspectief toenemen.

Onderstaande tabel geeft inzicht de mutaties die na de perspectiefnota 2019 zijn doorgevoerd in de voorliggende begroting en de meerjarenraming 2021-2023.

Autonome ontwikkelingen
Salarissen en sociale lasten
De salarissen en sociale lasten worden jaarlijks opnieuw berekend op basis van de vastgestelde formatie en verwachte loonontwikkeling. De effecten van de recent afgesloten CAO voor gemeenteambtenaren zijn verwerkt in de begroting. Hiermee is een structurele loonsverhoging van 6,25% in twee jaar tijd doorgevoerd. Dit komt neer op een bedrag van 2,3 miljoen euro in 2020 en 2,9 miljoen euro vanaf 2021. Verder bedraagt de daadwerkelijke stijging van de pensioenpremies 900.000 euro vanaf 2019. Hiervoor was reeds een bedrag van 600.000 euro gereserveerd op de stelpost looncompensatie.

Dekking stelpost looncompensatie
Op de stelpost looncompensatie is een bedrag van 2,1 miljoen euro structureel beschikbaar ter afdekking van de loonontwikkelingen vanaf 2020.

Toerekening apparaatskosten
Een deel van de apparaatskosten wordt jaarlijks doorberekend aan investeringsprojecten, grondexploitaties en werken voor derden. Op basis van de geactualiseerde kostenverdeling en ureninschatting gaan wij er vanuit dat er vanaf 2020 een bedrag van 4,4 miljoen kan worden doorberekend. Het verschil met de begroting 2019 bedraagt 680.000 euro en komt ten laste van de exploitatie.

Mei-circulaire 2019 Gemeentefonds
U bent met een raadsbrief (RAAD-5505) geïnformeerd over de eerste uitkomsten van de mei-circulaire 2019 van het Gemeentefonds. In de raadsbrief hebben we aangekondigd dat we de definitieve uitkomsten zouden betrekken bij het opstellen van de begroting 2020. Met uitzondering van 2020 is de mei-circulaire 2019 voor alle jaren negatief. De belangrijkste verklaringen zijn lager accres door lagere loon- en prijscompensatie en het BTW-compensatiefonds (BCF). We hebben het lagere accres vertaald door het verlagen van de stelposten voor loon-en prijscompensatie. Zie hiervoor de onderdelen loon-  prijscompensatie in dit financieel meerjarenperspectief. Het advies van de provinciale toezichthouder om niet langer ruimte onder het BCF-plafond op te nemen als reservering resulteert in een verslechtering van het begrotingssaldo van 1,2 miljoen euro structureel.
De incidentele 1,9 miljoen aan extra middelen jeugdhulp voor de jaren 2019 t/m 2021 hebben we niet structureel (na 2021) in deze begroting opgenomen, omdat we de toezegging van het Rijk onvoldoende hard vinden.

Prijscompensatie
Jaarlijks worden de prijsgevoelige budgetten geïndexeerd. De prijscompensatie 2020 is 1,5%. In onze meerjarenraming was voor 2020 meer prijscompensatie gereserveerd dan benodigd, waardoor een deel structureel kan vrijvallen ten gunste van het perspectief.

Inkomensregelingen - bijstand en BUIG
Het afgelopen jaar is het aantal bijstandsuitkeringen fors verlaagd, maar toch blijkt in de praktijk dat de uitstroom uit de bijstand weerbarstiger is dan verwacht. Omdat de uitstroom in 2019 lager uitvalt dan gepland, verhogen wij het streefgetal in 2020. Daarnaast werden we geconfronteerd met een aanzienlijke verlaging van de BUIG. Met alle ingezette extra acties is nog steeds het doel om in het jaar 2022 het bijstandsbestand teruggebracht te hebben naar 2.200; de effecten van de nieuwe uitvoeringsregeling Participatie-wet moeten immers nog zichtbaar worden. De genoemde ontwikkelingen resulteren erin dat de begroting voor 2020 wordt verhoogd en de taakstelling op economie en participatie in 2020 incidenteel wordt afgedekt.

Sociaal domein reëel ramen
De prognoses voor de Wmo en Jeugdzorg zijn geactualiseerd. Voor 2020 en verder betekent dit dat het budget met ongeveer 600.000 euro naar beneden wordt bijgesteld.
In 2019 verwachten wij een daling in het aantal cliënten voor Wmo-nieuw. We zien dat met name het ingezette beleid om het gebruik van de maatwerkvoorziening dagbesteding af te bouwen en cliënten door te verwijzen naar de voorliggende voorzieningen dagstructurering, zijn vruchten afwerpt.
De invoering van het abonnementstarief leidt in 2019 tot een toename van het aantal cliënten huishoudelijke ondersteuning tot het niveau van begin 2016. We verwachten dat het aantal cliënten vanaf juni 2019 minder hard zal stijgen.
In de jeugdzorg was er in 2018 een stijging in het aantal unieke cliënten. Wij verwachten dat dit grotendeels incidenteel van aard was omdat de stijging in 2018 voor een belangrijk deel verklaard wordt door de wachtlijst die begin 2018 bij de wijkteams was ontstaan. De ontwikkeling van het aantal cliënten Jeugd in de eerste helft 2019 bevestigt dat beeld. In 2020 verwachten wij dat het aantal cliënten in de Jeugdzorg licht afneemt, door een daling van het aantal inwoners in de leeftijdscategorie 0-18 jaar.

Reservering en loon- en prijscompensatie sociaal domein
We hebben de afgelopen tijd forse stappen gezet in het inzicht (monitoring), doorzicht (het opstellen van financiële prognoses) en uitzicht (aangrijpingspunten voor beleid), waardoor we meer grip hebben op het sociaal domein. Met de structurele verhoging van Wmo en Jeugd bij de voorjaarsrapportage 2019 en de bijstelling in deze begroting is het sociaal domein reëel geraamd. Hierdoor kan een deel van de reservering voor niet te beïnvloeden omstandigheden, zoals open-einde regeling, het abonnementstarief en AMvB reële prijzen, gedeeltelijk vrijvallen. Bovendien is er een voordeel vanuit de mei-circulaire 2019 van het Gemeentefonds doordat ook in het sociaal domein wordt voorzien in een lagere loon-en prijscompensatie, waardoor de reservering daarvoor kan worden verlaagd. Dit betekent in 2020 een totaal voordeel van 950.000 euro oplopend naar ongeveer 2,5 miljoen euro in latere jaren.

Onroerende zaakbelasting (OZB)
De prognose voor de OZB-inkomsten is voor zowel woningen als niet-woningen naar boven bijgesteld. Er worden meer inkomsten gegenereerd als gevolg van areaaluitbreiding enerzijds en positieve marktontwikkelingen die de WOZ-waarden doen stijgen anderzijds.

Toeristenbelasting
Op basis van de realisatie in 2017 en 2018 kan de verwachte opbrengst uit toeristenbelasting structureel met 50.000 euro naar boven worden bijgesteld.

Havengelden
Op basis van de realisatie in 2017 en 2018 kan de verwachte opbrengst uit havengelden structureel met 50.000 euro naar boven worden bijgesteld.

Treasury
De leningenportefeuille van opgenomen en uitgezette gelden is voor deze begroting geactualiseerd. We voorzien dat herfinanciering van leningen tegen een lagere rente kan plaatsvinden. De rente voor kortlopende financiering is daarnaast op dit moment zelfs negatief. Als gevolg hiervan ontstaat er de komende jaren een voordeel op treasury. Het saldo van de werkelijke rentebaten en rentelasten wordt via de omslagrente verdeeld over alle taakvelden. Een nieuwe doorrekening laat zien dat de omslagrente met een half procent neerwaarts dient te worden bijgesteld naar 1,0%.

Stelpost financieringsfunctie incidenteel
Vanuit behoedzaamheid worden rentelasten van de opgenomen geldleningen in de meerjarenraming voor een volledig jaar begroot. In 2020 lopen gedurende het jaar een aantal geldleningen af die niet of tegen lagere rente kunnen worden geherfinancierd. Hierdoor kunnen incidenteel rentelasten vrijvallen.

Dividend Twence
Twence Holding bv heeft aangegeven dat zij een dividenduitkering van 635.000 euro verwacht voor 2020. In de begroting is een structurele dividenduitkering van 275.000 euro opgenomen. Het verschil van 360.000 euro nemen wij incidenteel op voor 2020.

Dividend BNG
Op basis van bij herhaling betere resultaten van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) achten wij het reëel om onze begroting structureel aan te passen. Dit levert een voordeel van 130.000 euro op vanaf 2020.

Verbonden partijen
De bijdragen aan verbonden partijen hebben wij in onze begroting verwerkt op basis van de vastgestelde begrotingen voor 2020. De begroting van de Omgevingsdienst Twente (ODT) is hierop een uitzondering. Deze begroting staat voor besluitvorming geagendeerd op 4 oktober 2019. Hoewel wij ervan uitgaan dat er geen wijzigingen plaatsvinden ten opzichte van de conceptbegroting, deze is immers gebaseerd op de bestaande afspraken in regionaal verband, zal een eventuele gewijzigde vaststelling van de begroting wel kunnen leiden tot een aanpassing van onze begroting.

Wij zien bij alle verbonden partijen een stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van loon- en prijscompensatie. Voor de stijging van kosten bij verbonden partijen worden wij als gemeente niet gecompenseerd. De trap op trap af systematiek zoals die voor onze inkomsten uit het gemeentefonds geldt, vertaalt zich niet automatisch door in onze bijdrage aan verbonden partijen.

Wij houden rekening met een verhoging van onze bijdrage aan het GBT van 75.000 euro als gevolg van een stijging van de kosten in verband met een stijging van het aantal bezwaarschriften dat wordt ingediend door 'no-cure no-pay' bureaus.

Bijdrage regionale samenwerking veiligheid
In regionaal verband is besloten tot een verhoging van de bijdrage aan Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland en het Regionale Informatie en Expertise Centra Oost-Nederland (RIEC). Het betreft een tijdelijke verhoging voor de periode 2019-2023.

Bijdrage ODT
Op 1 januari 2019 is de Omgevingsdienst Twente (ODT) gestart. De ODT biedt vanuit één aanspreekpunt gemeenten, provincie, inwoners en bedrijven specialistisch advies en ondersteuning op het gebied van milieutaken. Almelo heeft hiervoor per 1 januari 2019 de (wettelijke) basistaken ingebracht, maar wenst ook de specialistische milieutaken, ook wel facultatieve taken genoemd, over te dragen aan de Gemeenschappelijke Regeling. De bijdrage in de overhead van de Omgevingsdienst stijgt hierdoor met 87.000 euro.

XL Businesspark - BOVO
In de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) is vastgelegd dat voor elke m2 gronduitgifte 6,- euro wordt afgedragen aan de gemeente Almelo, als bijdrage voor de kosten van bovenwijkse voorzieningen. Als gevolg van de aantrekkende economie zijn de perspectieven voor gronduitgifte op het XL Businesspark verbeterd, waardoor de bijdrage aan de gemeente Almelo stijgt.

Leges omgevingsvergunningen
De kosten onderbouwing voor de leges omgevingsvergunningen is geactualiseerd. Daarbij zijn zowel de te verwachten aantallen omgevingsvergunningen als de aan onze dienstverlening toerekenbare kosten in overweging genomen. Het onderzoek laat zien dat de tarieven voor de leges omgevingsvergunningen in 2020 naar beneden moeten worden bijgesteld. De legestarieven zijn daarmee 100% kostendekkend, waarmee aan de wettelijke vereiste wordt voldaan dat de totale legesopbrengsten niet hoger mogen zijn dan de lasten terzake. Voor de begroting is er sprake van een nadeel van 415.000 euro.  

Stadstoezicht
De afloop van de voorgenomen pilot 2 uur gratis parkeren in 2022 resulteert in een structureel voordeel van 300.000 euro. Daarnaast zorgen aflopende verplichtingen vanwege de beëindiging van Stadstoezicht vanaf 2022 in een structureel voordeel van 100.000 euro.

Vrijval middelen pilot 2 uur gratis parkeren
In het programmaplan in de perspectiefnota 2019 hebben wij aangegeven gedurende een periode van drie jaar een pilot met twee uur gratis parkeren in de binnenstad te willen houden. Als randvoorwaarde is daarbij gesteld dat naast de financiële bijdragen van de gemeente en Stadstoezicht BV, ook van de ondernemers in de binnenstad een evenredige bijdrage van 300.000 euro wordt gevraagd (via het ondernemerscollectief). Nu gebleken is dat er bij de ondernemers geen bereidheid bestaat om financieel bij te dragen, gaat de pilot niet door en kunnen de in de gemeentebegroting gereserveerde middelen vrijvallen. Het gaat om een bedrag van 600.000 euro in de periode 2019-2021, bestaande uit de geraamde bijdrage van de gemeente (300.000 euro) en de bijdrage van Stadstoezicht BV, welke als gevolg van het insourcen va de overige taken van Stadstoezicht BV, met ingang van 2019 ook in de gemeentelijke begroting opgenomen is. De vrijval in het jaar 2019 wordt meegenomen in de najaarsrapportage.

Taakstelling participatie
In de begroting 2019 is de ambitie opgenomen om te besparen op het programma economie en participatie. In het meerjarenperspectief is daarom een taakstelling opgenomen die meerjarig oploopt van 500.000 euro in 2020 tot 1,55 miljoen euro vanaf 2022. Hoewel wij erin slagen om een steeds groter deel van de inwoners in ons uitkeringenbestand naar werk te begeleiden, is de verwachting dat het aantal bijstandscliënten in 2020 hoger zal liggen dan bij het opstellen van het programmaplan werd geraamd. De effecten van de nieuwe uitvoeringsregeling Participatie-wet moeten immers nog zichtbaar worden. Dit maakt dat de taakstelling van 500.000 euro in 2020 niet kan worden ingevuld. De taakstelling wordt in 2020 incidenteel afgedekt ten laste van het financieel perspectief. Meerjarig houden wij vast aan onze ambities uit het programmaplan economie en participatie.

Vervoersvoorzieningen
Het Twentse vervoersmodel leidt tot een toename van vervoersbewegingen bij leerlingenvervoer en vervoer naar dagbesteding. Bij ongewijzigd beleid verwachten we in 2020 (en verder) oplopende kosten van 370.000 euro op de drie vervoersstromen, waarvan 120.000 betrekking heeft op leerlingenvervoer en 250.000 euro op vervoer naar dagbesteding. Het knelpunt ten aanzien van vervoer dagbesteding kan naar verwachting opgevangen worden binnen de beschikbare budgetten voor maatwerkvoorzieningen, maar bij leerlingenvervoer lukt dat niet. Wij houden dan ook rekening met extra kostenpost van 120.000 in 2020. Meerjarig zijn de effecten op dit moment nog niet duidelijk. Op dit moment worden namelijk maatregelen overwogen die betrekking hebben het aanpassen van beleid en aanpassingen van de verordeningen, inclusief nieuwe contractering van vervoeraanbieder ingaande medio 2020. Het Twentse vervoersmodel wordt daarbij ter discussie gesteld.

Bekende ontwikkelingen
Programma Omgevingswet
In de perspectiefnota 2019 hebben wij aangegeven de programma's Omgevingswet en Nieuwstraatkwartier bij de begroting 2020 van dekking te voorzien.

Programma Nieuwstraatkwartier
In de perspectiefnota 2019 hebben wij aangegeven de programma's Omgevingswet en Nieuwstraatkwartier bij de begroting 2020 van dekking te voorzien.

Programmamiddelen 2023
De huidige programma's lopen tot en met 2022. De nieuwe jaarschijf 2023 dient hiervoor gecorrigeerd te worden.

Bijdrage regiodeals
In onze raadsbrief van 14 juni hebben wij uw raad geïnformeerd over de wijze waarop cofinanciering vanuit de Twentse overheden voor de Twentse Regiodeal tot stand zal komen. De gemeente Almelo is gevraagd een bijdrage te leveren aan de Regiodeal Twente. De bijdrage bedraagt 4 euro per inwoner. Over de jaren 2019 t/m 2022 gaat dit voor Almelo concreet om een bedrag van ca. 300.000 euro per jaar.

We hebben herhaaldelijk aangegeven dat Almelo graag daad bij het woord wil voegen wanneer dat nodig is om de Twentse Regiodeal van voldoende financiering te voorzien. Met de regiodeal wordt fors geïnvesteerd in de sociaaleconomische structuur van Twente. We zien daarmee belangrijke projecten voor Almelo en voor heel Twente, zoals een uitbreiding van de laad- en loskade op XL-Businesspark en de ondersteuning van het Huis van de Logistiek, een forse en noodzakelijke impuls krijgen. Wij stellen u daarom voor het bedrag voor 2019 beschikbaar te stellen via de najaarsrapportage. De bijdrage voor de periode 2020 t/m 2022 maakt onderdeel uit van deze programmabegroting 2020.

Twents Fonds voor Vakmanschap
We nemen deel aan het Twents Fonds voor Vakmanschap, dat onderdeel uitmaakt van de Agenda voor Twente. Het Twents Fonds voor Vakmanschap is bedoeld om mobiliteit van werkenden en werkzoekenden in het kader van leven lang leren te faciliteren. In de begroting stellen wij middelen beschikbaar voor de voortzetting van het fonds na afloop van het pilotjaar 2019. De middelen voor het pilotjaar 2019 zijn opgenomen in de najaarsrapportage.

Eikenprocessierups
De overlast van de eikenprocessierups neemt steeds verder toe en meer inzet op de bestrijding hiervan vinden wij onontkoombaar. In 2020 en 2021 maken wij hiervoor een bedrag van 80.000 euro vrij. Tegelijkertijd is op dit moment nog niet duidelijk of de plaag zich in de komende jaren in dezelfde omvang blijft voordoen als in het afgelopen jaar en zijn er daarnaast diverse (landelijke) ontwikkelingen en initiatieven die gericht zijn op de effectievere bestrijding van de eikenprocessierups. Wij volgen deze ontwikkeling nauwlettend en evalueren onze huidige aanpak op basis van deze nieuwe methoden en inzichten. Op basis hiervan nemen wij uiterlijk bij de begroting 2022 een besluit over de benodigde middeleninzet na 2021.

Functionaris gegevensbescherming
Het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming is een verplichte maatregel in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor de invulling van deze functie wordt vanaf 2020 structureel 40.000 euro beschikbaar gesteld.

Privacy officer
Het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming is een verplichte maatregel in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het aanstellen van een privacy officer is optioneel en in 2019 is er incidenteel 24.000 euro beschikbaar gesteld voor ondersteuning van managers. In de begroting 2020 maken wij hiervoor structureel middelen vrij.

Dierenopvang Noordbroek
Met de Dierenbescherming is een overeenkomst ondertekend voor de uitvoering van de wettelijke taken die de gemeente heeft op het terrein van de dieren noodhulp en het dierenwelzijn. Dierenopvang Noordbroek, dat onder de Dierenbescherming valt, ontvangt hiervoor jaarlijks een gemeentelijke bijdrage evenals voor de dierenambulance. De bedragen blijven achter bij landelijke kengetallen voor deze taken. In 2019 hebben wij incidenteel 15.000 euro extra beschikbaar gesteld. Vanaf 2020 stellen wij dit bedrag structureel extra beschikbaar.

Verlengen deelname 'De innovatiebox' Heracles
Het college wil de contacten met het bedrijfsleven en onderwijs behouden en versterken. Hiermee kan de positie van Almelo als banenmotor voor de regio worden verder worden uitgebouwd. De Innovatie box bij Heracles was de afgelopen jaren een goed middel om die doelstelling te bereiken, daarom verlengt het college deelname aan 'De innovatiebox'.

Nieuwe ontwikkelingen
Wijkgericht werken
Programmasturing en wijkgericht werken zijn dé leidende principes in de organisatieontwikkeling. Met wijksturing faciliteren wij als gemeente de wens van onze inwoners om een steeds grotere bijdrage te leveren aan de stad. Ontwikkelingen en initiatieven proberen we te stimuleren en te faciliteren. Dat vraagt om een andere houding en gedrag van een ieder van ons. Dit vraagt echter ook om voldoende financiële middelen. Voor de verdere doorontwikkeling van het wijkgericht werken nemen wij 150.000 euro op in de begroting 2020. Dit bedrag komt bovenop het huidige budget en daarmee is er in totaal een bedrag van 50.000 euro per stadsdeel beschikbaar. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld door de gemeenteraad als er een collegebesluit is genomen waarin expliciet is beschreven waarvoor het geld mag worden aangewend, wie bevoegd is het geld toe te kennen en het wordt verantwoord.
Het wijkgericht werken en de effectiviteit van de daarbij behorende middeleninzet gaan wij tussentijds evalueren. Omdat we geloven in de kracht van een wijkgerichte aanpak reserveren wij in de meerjarenraming nu reeds een bedrag dat meerjarig oploopt naar 300.000 euro in 2023.

Programma binnenstad
Om de ontwikkeling van de binnenstad een impuls te geven werken wij op dit moment aan een maatregelenplan. Het maatregelenplan zal in het eerste kwartaal van 2020 aan de raad worden voorgelegd. Verder zal een transformatiefonds binnenstad worden ingesteld. Met een bijdrage uit dit transformatiefonds kunnen eigenaren worden gestimuleerd om hun panden te herontwikkelen naar andere functies en worden winkeliers gestimuleerd hun winkel te verplaatsen naar het kernwinkelgebied of de drie stadskwartieren. In totaal stellen wij voor het transformatiefonds en de maatregelen in het kader van het maatregelenplan een bedrag van 600.000 euro beschikbaar in de periode 2020-2022.

Programma economie en participatie
In het programmaplan Economie en Participatie worden een tweetal onderzoeken uitgevoerd waarmee wij de haalbaarheid van kansrijke initiatieven en interventies in beeld willen krijgen. Daarnaast ondersteunen we initiatieven uit de stad die bijdragen aan ons doel van een sterker ondernemersklimaat.
Om blijvend in te zetten op de ambitie van Almelo als logistieke hotspot, maximaal te profiteren van de gedane investeringen in de bereikbaarheid en voorzieningen en op tijd te anticiperen op de groei ambities van onze lokale hightech bedrijven, willen wij de mogelijkheid onderzoeken van een uitbreiding van het XL-businesspark. Bij de behandeling van de perspectiefnota 2019 is benadrukt dat bij het economisch haalbaarheidsonderzoek ook andere (bestaande) locaties worden onderzocht om de vraag voor XL-Businesspark te kunnen opvangen.
Als gevolg van de motie ‘Sociale huurwoningen in relatie tot sociaal domein’ (perspectiefnota 2019)  onderzoeken we of er een mogelijke disbalans is in de Almelose voorraad sociale huurwoningen (verhouding aanbod woningen en vraag vanuit de Almelose bevolking). De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de herijking van de woonvisie die halverwege 2020 gereed zal zijn.
Techniek en jongeren is al jaren een uitdaging. Wij faciliteren het event ‘Ontdek High Tech Almelo’ waarbij ons bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samenwerken om de jeugd enthousiast te maken over het werken in de techniek en waarbij ze kennismaken met de hightech bedrijven in Almelo. Ook neemt het college deel aan de Innovatie box bij Heracles met als doel op laagdrempelige wijze netwerk te bouwen en te onderhouden met onderwijsinstellingen (Universiteit Twente, Saxion en ROC) en hightech bedrijfsleven.

Programma Omgevingswet
Het programma Omgevingswet is niet gekoppeld aan deze bestuursperiode maar aan de invoering van de Omgevingswet. Voor 2023 en 2024 is naar verwachting een bedrag van 58.000 euro per jaar benodigd.

Programma Nieuwstraatkwartier
Het vraagt een flinke en langdurige inzet in geld en menskracht om het Nieuwstraatkwartier duurzaam op orde te krijgen. Ook na afloop van deze collegeperiode is het van belang te blijven werken aan het verbeteren van de leefomgeving in deze wijk. Wij nemen derhalve pro memorie deze post op.

Cameratoezicht
Cameratoezicht draagt bij aan de veiligheid in Almelo. Concreet worden middelen gereserveerd voor uitbreiding van het cameratoezicht bij Heracles (een extra camera tussen IISPA en Woonboulevard), het herplaatsen en technisch aanpassen van camera's na voltooiing van de binnenstad en de mogelijke migratie van het cameratoezicht van voormalig Stadstoezicht naar de regionale meldkamer.

Bijdrage meldpunt loverboyproblematiek en mensenhandel
Sinds 1 januari 2017 is het Meldpunt Loverboyproblematiek / Mensenhandel Twente actief. Het meldpunt richt zich op potentiële, vermoedelijke en daadwerkelijke slachtoffers van loverboys en mensenhandel en daarnaast worden er in samenwerking met ketenpartners (o.a. politie, scholen en zorgaanbieders) activiteiten uitgevoerd in het kader van preventie. Hoewel het meldpunt in eerste instantie is opgericht als een meldpunt voor de gemeente Enschede, ontvangt het meldpunt ook meldingen uit andere gemeenten in Twente. Er bestaat in Twents verband dan ook behoefte om het meldpunt regionaal uit te rollen. Wij erkennen de urgentie van de problematiek en zien de meerwaarde van een integrale, regionale aanpak. De bijdrage van de gemeente Almelo bedraagt 15.000 euro vanaf 2021. In 2019 en 2020 kan het meldpunt in stand worden gehouden vanuit bestaande, in regionaal verband beschikbaar gestelde incidentele middelen. Met de subsidie worden ook Almelose professionals geschoold op het (beter) signaleren en anticiperen op dit thema.

Onderzoek Huisvesting
Het college heeft op 21 mei 2019 besloten om het wijkgericht werken conform de uitgevoerde pilot te implementeren in de hele stad. Om de implementatie en realisatie van het besluit te realiseren, is een voorbereidingsbudget van 150.000 euro nodig. Bij de planvorming wordt een integrale afweging gemaakt tussen inzet van gemeentelijke eigendommen (zoals wijkaccommodaties, groenlocaties, overige gemeentelijke panden) en panden van commerciële (keten)partners. 

Zwembad
In het politiek beraad van juli 2019 heeft de raad gesproken over Het Rapport Haalbaarheidsonderzoek zwembad Almelo, waarin onderzoek (Quick Scan) wordt gedaan naar een viertal scenario’s voor de toekomst van het zwembad. Naar aanleiding van de bespreking wordt de voorkeursrichting van de raad nader uitgewerkt. Hoewel een eerste globale analyse tot de voorlopige conclusie leidt dat alle varianten aanzienlijk lagere exploitatiekosten (beheer, groot onderhoud, kapitaallasten) met zich meebrengen dan nu voor het zwembad geldt, is het op dit moment nog onvoldoende helder wat de daadwerkelijke investerings- en exploitatiekosten van het zwembad zullen zijn. In het meerjarenperspectief is het zwembad derhalve als p.m.-post opgenomen.

Verkabeling hoogspanningsleidingen
Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten en/of provincies de netbeheerder opdracht geven om een bestaande hoogspanningslijn te verkabelen of te verplaatsen. Op dit moment loopt er een haalbaarheidsonderzoek naar de verkabeling van de 110 Kv leiding in Almelo Zuid (Tusveld/ Nijrees- Groeneveld). Dit onderzoek zal begin 2020 door de netbeheerder worden afgerond. Het haalbaarheidsonderzoek zal de ruimtelijke en technische mogelijkheden voor verkabeling of verplaatsing duidelijk maken en geeft inzicht in de kosten die samenhangen met diverse alternatieven voor een verkabelingstrace. Gemeenten dienen zelf een deel van de kosten te dragen, maar op dit moment is nog niet duidelijk hoe hoog een eventuele bijdrage voor de gemeente Almelo precies zal zijn. Op basis van normbedragen gaat het al snel om een bedrag van 2 miljoen voor de minimale variant en circa 4 tot 5 miljoen voor de meest uitgebreide variant. Wij zijn op dit moment met de provincie in overleg over een eventuele provinciale bijdrage in de noodzakelijke gemeentelijke cofinanciering. Wij zullen uw raad informeren over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en afhankelijk van de uitkomsten een concreet (investerings-)voorstel aan uw raad voorleggen. Aangezien uitvoering en oplevering naar alle waarschijnlijkheid pas in 2023 of 2024 zal plaatsvinden, leidt een dergelijk voorstel tot kapitaallasten die buiten het bestek van de huidige meerjarenraming vallen. Wij nemen deze post derhalve pro memorie op.

Dekkingsmaatregelen
Plattelandsontwikkeling
Bij de begroting 2016 heeft de raad 100.000 euro structureel beschikbaar gesteld voor plattelandsontwikkeling. Uit dit budget wordt het project Mijn erf 2030 bekostigd en diverse kleine initiatieven voor een deel vallen onder de paraplu Groene Metropool Twente. Plattelandsontwikkeling is echter geen speerpunt en maakt geen onderdeel uit van één van de programma’s. Omdat een deel van het budget niet wordt gebruikt voor plattelandsontwikkeling kan dit vrijvallen (35.000 euro).

Bijdrage Netwerkstad
In het Bestuurlijk overleg Ontwikkelagenda is besloten de samenwerking binnen Netwerkstad Twente op een andere wijze vorm te geven. De begroting van de Netwerkstad Twente maakt als 'Coalition of the Willing' onderdeel uit van de begroting van de Regio Twente. Vanuit deze begroting worden met ingang van 1 januari 2020 alleen de bestaande werkzaamheden en lopende projecten bekostigd. Nieuwe ontwikkelingen worden opgepakt binnen een nieuw op te richten platform voor stedelijke vraagstukken, waarvoor geen financiële bijdrage wordt gevraagd. Het besluit van het Bestuurlijk overleg leidt tot een structureel lagere bijdrage van de gemeente aan de Netwerkstad Twente (30.000 euro). Vanuit de reserve Netwerkstad vindt daarnaast een eenmalige uitkering van 72.000 euro aan de gemeente Almelo plaats. Deze ontvangst wordt meegenomen in de najaarsrapportage 2019.

Subsidies
Bij de begroting 2019 en perspectiefnota 2019 zijn moties aangenomen om de maatschappelijke effecten van subsidies in beeld te brengen en te betrekken bij  de besparingsopgave. Het college heeft daar invulling aan gegeven bij het opstellen van de maatschappelijke vraag 2020 met de subsidiepartners. Bij het beëindigen van een subsidierelatie of bij verlaging van de subsidie dient een redelijke termijn in acht te worden genomen. Daarom kent deze besparingsopgave een geleidelijke opbouw.

Vrijval saldo reserve centrum spaarfonds binnenstad
In het verleden is een reserve ingesteld voor de dekking van de bouwprojecten in de binnenstad (Haven Zuid). Volgens de laatste planning is de openbare ruimte en de haven eind 2019/begin 2020 gereed. Omdat investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanaf 2017 geactiveerd en afgeschreven dienen te worden, zijn hiervoor in de begroting 2020 kapitaallasten geraamd. Het saldo in de reserve van bijna 2,2 miljoen euro kan daarmee vrijvallen.

Vrijval dotatie reserve centrumspaarfonds binnenstad
De jaarlijkse dotatie aan de reserve centrumspaarfonds bedraagt 500.000 euro. Na gereedkomen van de openbare ruimte in de binnenstad eind 2019/begin 2020 dient een bedrag van 200.000 euro omgezet te worden in kapitaallastenbudget voor de gerealiseerde investeringen. Het restant van ongeveer 300.000 euro kan in 2020 incidenteel vrijvallen, maar blijft meerjarig beschikbaar voor de kapitaallasten van nieuwe investeringen in de binnenstad (fase 3).

Inzet behoedzaamheidstelpost
Vanuit een behoedzaam financieel beleid een deel van het toekomstig accres gereserveerd om (meerjarige) schommelingen op te vangen. Hierdoor wordt de meerjarenraming minder afhankelijk van mutaties in de algemene uitkering van het Gemeentefonds. We zetten de jaarschijf 2020 van de stelpost in als structureel dekkingsmiddel.

Verlengen financieel herstel tot 2023
Voor het college is realisatie van het afgesproken herstelplan uit 2016 een zeer belangrijk uitgangspunt. In 2021 wordt voor het financieel herstel in het huidige perspectief 5,1 miljoen euro in de algemene reserve grondbeleid gestort. Deze storting wordt gehalveerd in 2021 en verschoven naar 2023. Hiermee wordt het financieel herstel ten opzichte van de begroting 2019 met een jaar verlengd tot 2023, maar blijft het binnen het oorspronkelijke herstelplan.

Stelpost ontwikkelingen sociaal domein
In de meerjarenraming van de begroting 2019 hebben wij gereserveerd voor niet te beïnvloeden omstandigheden, zoals open-einde regelingen, het abonnementstarief en de AMvB reële prijzen. Nu de tarieven voor 2020 bekend zijn en de verwachte aantallen onderdeel uitmaken van de reële raming van het sociaal domein, wordt voorgesteld om de stelpost ontwikkelingen sociaal domein incidenteel vrij te laten vallen in 2020. Hoewel er meerjarig een bedrag gereserveerd blijft om wijzigingen in met name Rijksbeleid op te kunnen vangen (500.000 euro in 2021 en 2,5 miljoen euro vanaf 2022) betekent dit wel dat er in 2020 geen buffer meer beschikbaar is om eventuele tegenvallers in het sociaal domein op te kunnen vangen.

Stelpost nieuw beleid 2020
In begroting 2020 en meerjarenraming is 190.000 euro structureel per jaar beschikbaar voor nieuw beleid of intensivering van bestaand beleid. Er wordt voorgesteld om de jaarschijf 2020 structureel niet in te inzetten.

Stelpost areaaluitbreiding 2020
In begroting 2020 en meerjarenraming is 225.000 euro structureel per jaar beschikbaar voor areaaluitbreiding. Er wordt voorgesteld om de jaarschijf 2020 structureel niet in te inzetten.

ga terug