Begroting 2020

Begrotingssaldo

Onderstaande tabel geeft inzicht in de begrotingssaldi voor begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023. Het begrotingssaldo bestaat uit het saldo van baten en lasten en het saldo van de reservemutaties.

Het begrotingssaldo na bestemming is voor alle jaren voordelig. Van oplopend 33.000 euro in 2020 tot ruim 2,4 miljoen euro in 2023.

ga terug