Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Samenvatting

  • Bij de organisatieontwikkeling staan in 2020 de implementatie van de nieuwe werkwijzen en talentontwikkeling centraal. Er is net als in 2019 veel aandacht voor cultuur, houding en gedrag in de organisatie (project Anders Almelo).
  • Het invullen van opgenomen taakstellingen loopt conform planning.
  • Door diverse grote formatiemutaties is de formatie medio 2019 naar 657 fte gestegen.
  • De externe inhuur bedraagt medio 2019 in Almelo 11%.
  • De gemeente Almelo heeft een actueel informatiebeveiligingsbeleid. Hierbij gaat het om de betrouwbaarheid van de informatievoorziening, waarbij betrouwbaarheid wordt bepaald door de gewenste beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.
  • Omdat 100% informatieveiligheid niet valt te garanderen zijn er maatregelen nodig voor preventie, maar ook voor detectie en reactie.
  • De AVG legt de eindverantwoordelijkheid bij het college van B&W neer om aan te tonen dat aan de privacyregels wordt voldaan. Het (lijn)¬management is primair verantwoordelijk.
  • Volledig ‘AVG-proof’ bestaat niet. Er zal namelijk continue aandacht gevraagd moeten worden voor het bewust omgaan met privacygegevens van klanten en eigen personeelsleden.
ga terug