Begroting 2020

Lokale heffingen

Samenvatting

  • In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de soorten gemeentelijke belastingen, rechten en retributies en de manier waarop de tarieven 2020 tot stand zijn gekomen.
  • Conform het amendement van de raad op de programmabegroting 2018 wordt er in 2020 geen hondenbelasting meer geheven.
  • De tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing, alsmede voor omgevingsvergunningen zijn berekend op basis van 100% kostendekking. Voor de overige tarieven is uitgegaan van een indexatie van 2,6%, conform de uitgangspunten uit de perspectiefnota 2019.
  • Per saldo betekent dit voor een gemiddeld gezin met eigen woning dat de woonlasten in 2020 ten opzichte van 2019  stijgen met 28 euro (3,5%). Voor een huurder stijgen de woonlasten ten opzichte van 2019 met 15 euro (3,7%). Dit bedrag wijkt af omdat een huurder geen OZB en geen rioolheffing-eigenarendeel betaalt.
  • Van de tarieven en heffingen die hoogstens kostendekkend mogen zijn, presenteren wij een overzicht  van de lasten en baten per taakveld. Bij al deze belastingsoorten wordt aan de norm van het dekkingspercentage van maximaal 100% voldaan.
ga terug