Begroting 2020

Voorwoord

Voor u ligt de programmabegroting 2020. In hoofdlijnen volgt deze begroting de kaders zoals die door de gemeenteraad in het voorjaar zijn vastgesteld bij de behandeling van de perspectiefnota.

In deze begroting leggen we als college de focus op het realiseren en uitvoeren van onze plannen voor een vitale stad waarin iedereen kan meedoen. Een stad waarin mensen naar elkaar omzien, waar alle inwoners profiteren van een sterkere economische structuur en een stad die steeds duurzamer wordt om ook toekomstige generaties woon-, leef- en werkplezier te kunnen bieden. Een stad die oog heeft voor initiatieven uit verschillende wijken en dorpen en die initiatieven vanuit deze wijken en buurten mogelijk wil maken. Als college werken we met ambitie en vertrouwen aan de hiermee gepaard gaande veranderingen, zoals veranderende rollen en een nieuw samenspel. Ontwikkelingen die we samen met de stad, met ondernemers, maatschappelijke partners, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad oppakken.

Grip op inkomsten en uitgaven
Als college en raad hebben we de verplichting zorgvuldig en doelmatig met geld om te gaan. Het financieel meerjarenperspectief van de gemeente is stabiel en we kunnen een sluitende begroting presenteren. Daarbij houden we als college vast aan het kader van het eerder vastgestelde herstelplan. In deze begroting stellen we een aantal concrete maatregelen voor die leiden tot een meerjarig positief perspectief. Door grip op inkomsten en uitgaven kunnen we als stad weloverwogen keuzes maken voor onze inwoners en hen het vertrouwen geven dat publiek geld goed besteed wordt.

Onze ambities en de wijze waarop we kansen die de stad kent willen verzilveren, zijn terug te vinden in deze begroting. Binnen de ruimte die we hebben, zetten we stappen op gebied van zorg, economie en participatie, duurzaamheid, veiligheid en in de binnenstad. Dat doen we via wijk- en programmasturing.

Zorg
Ondersteuning en zorg zijn beschikbaar voor inwoners die dat nodig hebben. Deze ondersteuning en zorg is gericht op de bevordering van de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners in de samenleving. Daar waar dat kan, bieden wij hen vrij toegankelijke voorzieningen aan. Deze willen wij in 2020 in de wijken uitbreiden. Daar waar het moet, is er specialistische zorg (maatwerk).
In 2020 starten we daarnaast in alle wijken met intakers en integrale wijkteams. Door meer preventief en integraal te werken kunnen we inwoners eerder en beter helpen zodat de inzet van specialistische hulp waar mogelijk wordt voorkomen.

Economie en participatie
Ons sociale beleid is sterk verbonden met economie en participatie. We blijven ook in 2020 maatregelen nemen om meer inwoners met een uitkering aan werk te helpen. Voor ons als college staat centraal dat iedereen in onze stad volwaardig moet kunnen meedoen aan onze samenleving. We willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans bieden. Inwoners in de bijstand moeten op basis van maatwerk een tegenprestatie naar vermogen gaan leveren in de vorm van een maatschappelijke bijdrage. Via onder meer een Jongerenperspectieffonds en een collectieve schuldregeling willen we inwoners met problematische schulden perspectief bieden. We zetten als college sterk in op kansrijke sectoren als logistiek en hightech. Sectoren die bovendien een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een vitale arbeidsmarkt.

Duurzaamheid
Een van de omvangrijkste opgaven voor de komende tijd is verduurzaming. Groot is de uitdaging om onze stad klimaatbestendig te maken. Dat vraagt er om, om samen met inwoners en ondernemers, in te zetten op meer groen en water en minder stenen. In het Nieuwstraatkwartier, waar verduurzaming een belangrijk thema is, zijn Junior Energiecoaches aan de slag. Natuurlijk kijken we ook binnen onze eigen organisatie en in de openbare ruimte naar duurzame oplossingen, zoals led-verlichting, zonnepanelen en een duurzaam wagenpark. Almelo gaat zich met deze begroting en maatregelen voorbereiden op een rol van betekenis in de regio als het gaat om duurzame energie. Speerpunt in 2020 is de warmtevisie. Eind 2020 moet duidelijk zijn welke wijk wanneer van het aardgas gaat, welke alternatieven er zijn en wat de kosten zijn. Verder leveren we onze bijdrage aan de Regionale Energiestrategie (RES), die zal uitmonden in besluitvorming waar we (clusters van) hernieuwbare energie zullen (laten) ontwikkelen.

Veiligheid
Veiligheid is nooit vanzelfsprekend. Als college blijven we daarom werken aan een veilige stad, met extra inzet door toezichthouders en onder meer gebiedsgerichte controles. Door een verbeterde samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid willen we zoveel mogelijk voorkomen dat overlastsituaties uit de hand lopen.

Binnenstad
Het college zet de lijn door om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Eind dit jaar kunnen inwoners en bezoekers genieten van de nieuwe havenkom. Volgende stap is de gebiedsvisie voor de Stadskade; het gebied tussen de bibliotheek, het Stadshuis en het Marktplein incl. Havenblok. Het college wil dit voor Twente unieke waterfront doorontwikkelen met een mix van wonen en werken. Naast investeren in de openbare ruimte is er oog voor het probleem van winkelleegstand. Het college werkt aan een aanpak in samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren.

Nieuwstraatkwartier
Het college werkt in 2020 volop verder aan een levendig, vitaal en toekomstbestendig Nieuwstraatkwartier en sluit aan bij wat er leeft in de wijk. Zo ondersteunen we bewonersinitiatieven en versterken we de sociale samenhang.

Omgevingswet
Het college heeft vertrouwen in de nieuwe manier van samenwerking. Inwoners en partners krijgen meer zeggenschap, waardoor hernieuwde betrokkenheid en meer vertrouwen zal ontstaan. Een van de terreinen waar het college op vernieuwende wijze wil samenwerken met de stad is de Omgevingswet en de daarvan deel uitmakende Omgevingsvisie. Deze visie wil het college in de zomer van 2020 opleveren.

Samen met inwoners, ondernemers, organisaties en met u als raad staan we graag schouder aan schouder om te doen wat gedaan moet worden voor de stad die ons dierbaar is. Met deze sluitende begroting kunnen we blijven investeren in een betrokken, ondernemend en duurzaam Almelo.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris,       de burgemeester,

F.W. van Ardenne    A.J. Gerritsen